Fieldlab Software

Trekker-, sensor- & machinedata

Wanneer een teler precisielandbouw toepast in zijn bedrijfsvoering, gaat de teler bijna altijd met data aan de slag. Deze data kan afkomstig zijn van sensoren, maar ook vanuit de trekker of vanuit de machine. Al deze data moet uiteindelijk ergens verzameld worden, hiervoor zijn er meerdere platforms, apps en leveranciers, die dit aan kunnen bieden. Hieronder zijn er een aantal van de platforms en apps te vinden, die het Praktijkcentrum tot zijn beschikking heeft.  

Cloudfarm - Dacom

Met de Cloudfarm (mobiele) app van Dacom, kan de verzamelde data van sensoren, drones, satellieten en machines van de percelen van het bedrijf worden verzameld. Hiermee kan de variatie in een perceel in beeld worden gebracht, met behulp van een taakkaart. Cloudfarm geeft de optie om eenvoudig een taakkaart aan te maken, voor verschillende teeltmaatregelen. Vanuit de teeltregistratie die via Dacom kan worden bijgehouden, kan vervolgens de planning draadloos naar de terminal van de trekker/werktuig worden gestuurd en de taak op het perceel worden uitgevoerd.

    

Fieldscout - Bioscope

Met de FieldScout app van Bioscope kunnen akkerbouwgewassen worden gemonitord, door data te verzamelen met behulp van satellietbeelden. Met de verzamelde data worden kaarten gemaakt, waarmee de variatie van een bepaald perceel in beeld kan worden gebracht tijdens het groeiseizoen van de teelt. Daarnaast is de verzamelde data beschikbaar voor online teeltsoftware, zoals Dacom. De volgende kaarten kunnen worden getoond in de app.
  • Bodemzonekaart, hiermee kan de structuur van de bodem in beeld worden gebracht, wat weer een maatstaf kan zijn voor de bodempotentië.
  • Biomassakaart van het perceel, hiermee kan de groei van het gewas op het perceel in beeld worden gebracht. Ook de variaties in groei kunnen dan in beeld worden gebracht op het perceel.
  • Stikstofkaart, met deze kaart kan de hoeveelheid stikstof oftewel de hoeveelheid chlorofyl in het blad van het gewas worden aangetoond. Aan de hand van deze kaart kan er worden afgeleid hoeveel stikstof er beschikbaar is voor de groei van de plant. Aan de hand van de biomassa kaart en de stikstofkaart kan er variabel worden (bij)bemest.
  • Bijgroeikaart, met deze kaart wordt de hoeveelheid biomassa wat er is bijgegroeid weergegeven. Hiermee kan de snelheid van de groei in beeld worden gebracht, zo kan er worden vastgesteld welke delen in het perceel een achterblijvende groei hebben.
  • Scoutingkaart, met deze kaart worden de afwijkingen (sneller of langzamer) van de gemiddelde groei in het perceel weergegeven.
Aan de hand van de verschillende kaarten is het mogelijk om een taakkaart te maken. Hiermee is het mogelijk om bijvoorbeeld variabel bij te bemesten of een variabele loofdoding toe te passen. Ook andere teeltmaatregelen zijn eventueel mogelijk met taakkaarten.

   

Trimble 

....

AVR Connect

Met AVR Connect kunnen de AVR Puma zelfrijders worden gekoppeld aan een app. Hierin kan alle machinedata van een perceel worden geplaatst, die afkomstig zijn van de sensoren die bevestigd zijn op de AVR Puma. De sensordata wordt verzamelt door de AVR Puma en vervolgens draadloos in real time naar het AVR Connect platform gestuurd. Een voorbeeld van data wat verzameld wordt in de app, is de opbrengstmeting, zo kunnen de opbrengsten over het gehele perceel in kaart worden gebracht. Aan de hand van deze informatie is het mogelijk om het jaar erop, teeltmaatregelen te nemen, die bijvoorbeeld zwakke plekken in het perceel verbeterd. Daarnaast biedt de app meer data en mogelijkheden, wat de teler kan helpen bij het optimaliseren van de teelt of kan leiden tot minder kosten in de teelt. Het is mogelijk om verzamelde data van de AVR connect over te zetten naar andere platformen, zoals bijvoorbeeld Dacom. 

 

ADaM & PreciLa

Thema: Een slimmer Europa

Looptijd:  - 

De Vlaamse en Nederlandse landbouw staat voor diverse uitdagingen, waaronder dalende rentabiliteit, groeiende bedrijfsgrootte en een grote milieudruk. Daarnaast vindt er internationaal een datarevolutie plaats richting een slimmere landbouw waarbij data wordt gegenereerd via sensoren in de bodem, op het gewas, op drones etc. Deze data wordt vervolgens bewerkt met algoritmes en zijn uitwisselbaar via Application Programming Interfaces (API’s) en Internet of Things toepassingen. De mogelijkheden zijn enorm maar worden nog onvoldoende benut.
Investeren in precisielandbouw voor duurzame en efficiënte productie 

ADaM & PreciLa wil dankzij verbeterd Agri-DataManagement (ADaM), technische innovaties en praktijkdemonstraties PrecisieLandbouw (PreciLa) in Vlaanderen en Nederland tot bij de teler te brengen. Verschillende toepassingen zoals variabele bemesting en groeibeheersing, slimme irrigatie en variabel zaaien en planten worden uitgetest voor het genereren en vertalen van ruwe data naar praktijkgerichte adviezen zodat er beter zicht is op de kosten en baten van precisielandbouw. Zo zal dankzij verzamelde data van bodemvochtsensoren en bodemscans, drone- en satellietbeelden apart aanstuurbare irrigatieblokken geïnstalleerd kunnen worden om zo slimme irrigatie te realiseren. Om de data die gegenereerd worden uit de verschillende precisietechnieken te beheren streeft het project naar optimaal geconnecteerde dataplatformen. Zo hebben de teler en zijn adviseur alle informatie op één plaats en kunnen ze informatie uit verschillende bronnen met elkaar vergelijken en combineren tot taakkaarten voor variabele teeltmaatregelen. Tenslotte moeten de telers een duidelijk inzicht krijgen in de investeringskosten ten opzichte van de potentiële meeropbrengst. Met een economische- en technische evaluatie van de de technologieën wordt getracht hier inzicht in te geven.

Agri datamanagement precisielandbouw

Logo Interreg Vlaanderen-Nederland

Praktijkcentrum voor Precisie landbouw maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD