Projectpartners

Voor dit traject is een consortium opgericht bestaande uit:

 • ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouw organisatie) ZLTO penvoerder, Den Bosch
  • Penvoerder;
  • Aanjagen en participeren in innovatieprojecten;
  • Levert kennis en expertise aan de andere partners op gebied PL;
  • Begeleidt innovatiegroepen;
  • Projectmanagement en administratie van het project.
    
 • Van den Borne, Reusel
  • Exploitatie van demo- en testfaciliteiten (Reusel);
  • Gezamenlijke investeringen in technologie, gebruiksvriendelijke interfaces en analysemethoden;
  • Toegankelijk maken van data en meetgegevens voor (collectief) gebruik;
  • Marktsensibilisering en vraagarticulatie;
  • Het faciliteren van pilots en innovaties binnen het Praktijkcentrum en op testlocaties;
  • Verdere kennisopbouw door toegepast.
    
 • Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Eindhoven
  • Expertise en voorschriften (best-practices) inbrengen;
  • Werken aan een prototype van een werkend systeem;
  • Werken aan toekomstgerichte algemene breed toepasbare oplossing;
  • Aanstellen van een full-time Aio-4 die werkt aan het beschreven onderzoek en die test-opstellingen valideert;
  • Betrekken technicus bij implementaties algoritmes en uitvoeren experimenten.
    
 • Proefboerderij Rusthoeve, Colijnsplaat
  • Exploitatie van demo- en testfaciliteiten (Colijnsplaat);
  • Ruimte en land voor testen en onderzoek smart farming technologie;
  • Ruimte en faciliteiten voor communicatie en informatie bijeenkomsten;
  • Onderzoek naar smart farming technologie;
  • Ontwikkeling gecombineerde gegevens, werkwijze en (geautomatiseerde) adviezen.
    
 • Delphy, Wageningen
  • Levert kennis en expertise aan de andere partners op gebied van smart farming;
  • Begeleidt innovatiegroepen;
  • Ontwikkelt samen met de andere partners de werkwijze en (geautomatiseerde) adviezen op basis van de gecombineerde smart farming technologieën en bestaande metingen.
Wageningen Universiteit en Researchcenter, Wageningen en HAS Hogeschool, Den Bosch en Venlo zijn ondersteunende partijen in het project. Daarnaast worden groepen akkerbouwers/ boom- en fruitkwekers en overige open teelten in de vorm van innovatiegroepen betrokken die nu al bezig zijn met dit thema en in deze thematiek als voorloper worden beschouwd.
 
De partners hebben gemeen dat ze sterk voorop lopen in de ontwikkeling van PL en het bruikbaar maken van de data daaruit. De projectpartners onderschrijven de doelstellingen van de Proeftuin voor PL en zijn bereid om hierin gezamenlijk te investeren. De bedrijven voldoen aan alle eisen en vergunningen om deze innovatie door te ontwikkelen.
 
De technologische ontwikkeling en de valorisatie van kennis worden vanaf de start geborgd door samenwerking met partners als TU/e, WUR en HAS Hogeschool. Het heldere afsprakenkader stimuleert partners vanuit verschillende posities deel te nemen. Kosten- en resultaateffectief werken staan daarbij voorop. Dat kan op verschillende manieren:
 • Als klant vanuit MKB en grootbedrijf, we bouwen een zodanige band op dat een groot deel van de klanten voor meer demo’s en onderzoeken terugkomen.
 • Als ondersteunende organisatie, met wie we per opdracht afspraken maken over verdeling van het werk, bijvoorbeeld faciliteiten vanuit praktijkcentra en onderzoeksinzet vanuit een kennisinstelling.
 • Als aanbieder van bijvoorbeeld infrastructuur, nieuwe technologieën etc.
 • Partnerschappen met kennisinstellingen krijgen speciale aandacht, zodat in de afspraken ieders belang/corebusiness op kennisontwikkeling en -eigendom, opleiding van mensen, matchen van investeringen en administratieve verplichtingen goed worden vastgelegd. We intensiveren de relatie met o.a.
  •  HAS die ontwikkelt naar “University of Applied Sciences”(nu al partner in Groene Campus, OL+, Masterplan Agri Innovatie en Ondernemen in Zuid Nederland, etc),
  • WUR die een wereldwijd keurmerk heeft voor gedegen en onafhankelijk onderzoek (nu al partner in o.a. Topsector Programma Precisielandbouw 2.0, en enkele grote H2020 aanvragen),
  • TU/e die naam en faam heeft op technisch innovatief onderzoek, ervaring met verwerken van bigdata en startups via High tech Campus (o.a. samenwerking in Topsector Crossover met TU/e-Avular-Borne, en in HT2FtW) en Helicon met een groeiende groep jonge ondernemers en medewerkers (nu al wordt vdBorne regelmatig opgenomen in het lesprogramma).
 • Via ZLTO zijn agrariërs in Zuid Nederland partner, zonder dat iedere keer per ondernemer nieuwe afspraken moeten worden gemaakt. De ondernemers kunnen er van op aan dat de partijen de informatie uit de Praktijkcentra en ook de input van de leden zelf onafhankelijk verspreidt, via nieuwsbrieven, internet, bijeenkomsten, social media en individuele contacten. 

Overige samenwerking

Via een marktverkenning (bijlage E1) in 2015 is onderzoek verricht naar de belangstelling van bedrijven in en buiten de keten om gebruik te maken van de faciliteiten en de verzamelde kennis en kunde van het Praktijkcentrum Precisielandbouw. Uit de verkenning (zie bijlage E1.) blijkt dat deze belangstelling groot is. Een aantal benaderde partijen wil op korte termijn concrete afspraken maken voor samenwerking in innovatie- en valorisatieprojecten. De benaderde partijen doen tevens concrete suggesties om andere partijen uit hun netwerk te betrekken bij het praktijkcentrum. Zodoende kan rond de initiatiefnemers van het praktijkcentrum een netwerk van partners en actieve gebruikers ontstaan, zoals gevisualiseerd in de volgende afbeelding.Partners van de Proeftuin voor PL en netwerkpartners

Praktijkcentrum voor Precisie landbouw maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD